Kitaibel Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

Az iskola története a kezdetektől napjainkig.

Harkányban 200 évvel az 1868-ban életbe lépett kötelező népoktatásról szóló törvény előtt is volt népoktatás. Már a XVIII és XIX században feljegyezte több harkányi református prédikátor, hogy hogy Harkány első református tanítója és egyben prédikátora is az 1683 táján élt Csapai János volt. Őt a Bécstől visszavonuló törökök kivégezték, pusztán azért, mert a török zsoldosoktól azt kérte, hogy kíméljék meg faluja ártatlan népét. Tehát benne tisztelhetjük Harkány első tanítóját. A református egyház történetében századokon át jellemző volt, hogy a kétféle - tanítói és prédikátori - szolgálatot egy személy végezte. A XIX század elején keletkezett egyházi dokumentumokból nyomon követhetjük az itt tanítók sorát, illetve a később keletkezett írásokból egészen máig.

Az akkori oktatás tartalmát, módszerét, színvonalát, tantervi anyagát természetesen nem szabad mai fogalmakkal azonosítani. Változó volt az iskolába járás időtartama is. Még a XIX század második felében is hol öt-, hol hatosztályos volt az elemi iskola. Ekkor a legfontosabb tantárgyak a következők voltak: hittan és egyházi ének, magyar nyelv, számtan, történeti tárgyak, természeti tárgyak, testgyakorlás. Mindenesetre azt ki kell emelni, hogy az oktatás folytonosságát a XVII század utolsó évtizedétől kezdve bizonyítani tudjuk. A korábbi évtizedre vonatkozóan viszont se cáfolni, se bizonyítani nem tudjuk az iskola létét, illetve nemlétét. Viszont az is óriási dolog, hogy 1683-tól vannak adataink a helyi alapfokú oktatásra vonatkozóan, hiszen az első magyar nyelvű tanítóképző intézet 1828-ban nyílt meg Egerben. Két évfolyama volt. 1857-ben pedig megnyílt az első tanítóképző intézet is.. 1868-ban lett 3 évfolyamos, 1881-től 4 évfolyamos, 1923-tól pedig 5 évfolyamos.

Tudnunk kell azt is a harkányi iskolai oktatás történetéről, hogy 1918 és 1948 között katolikus iskola is működött már településünkön. „Az iskolaszék 1918. okt. 14-én Velledits Lászlót választotta első kántortanítóvá.” Két tanévre az épületek rossz állapota miatt (1944-1946) egyesült a két felekezeti iskola, de utána újabb két évre szétvált. Az 1940. évi XX. Törvény elrendelte a nyolcosztályos elemi iskola bevezetését, s kimondta, hogy „az iskolázási kötelezettség a gyermek 6. életévének betöltésével kezdődik, és kilenc iskolai éven át szakadatlanul tart. 1941-ben megjelent a „Tanterv és utasítások a nyolcosztályos népiskola számára.” Külön tantervet kaptak a falusi és városi iskolák.” 1945 augusztus 16-án írta alá az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke az általános iskoláról szóló rendeletet. Ebben úgy rendelkezett, hogy a népiskola I.-VIII osztályai és a polgári iskola, valamint a gimnázium I-IV osztályai helyett általános iskola elnevezéssel új iskolát kell szervezni.

Az iskolák államosításáról elfogadott 1948: XXXVIII. törvény kimondta az iskolák állami kézbe vételét. Ez történt természetesen Harkányban is. Ekkor végleg egyesült a két helyi felekezeti iskola. Az államosított 8 osztályos harkányi általános iskola első igazgatója Várbíró Sándor, 3 munkatársa dr. Kecskeméthy Zoltánné, Szendrő Miklós és Vincze Jolán lett.

Ekkor került sor a körzetesítés első lépésére is. Terehegyről ettől kezdve bejártak a felső tagozatos tanulók Harkányba. 1949-ben miniszteri rendelet megszüntette a kötelező hitoktatást, és bevezette az orosz nyelv tanítását. De ennek a legtöbb helyen nem voltak meg a személyi feltételei, Harkányban is csak később teremtődtek meg. 1951 és 1953 között az igazgató Ács Margit. Az iskola akkor még részben osztott, 4 pedagógusa, 4 tanterme és 4 tanulócsoportja van. Ezek a számok azonban évről évre emelkedtek.

1951-52-ben folytatódott a körzetesítés, Terehegy után még 3 község 5-8. osztályos tanulói kezdték meg a bejárást. (Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely). Ekkor már jelentkeztek a tanteremgondok, az osztályokat csak Több épületben tudták elhelyezni. 1953-ban létesült a napközi otthon egy csoporttal, a Kossuth Lajos utca 10. szám alatt.

1953-ban Sértő Gyuláné lett az iskola igazgatója. Az ötvenes években javult a szaktanárokkal való ellátottság is. 1948 és 1956 között a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt lévő épületet használták iskolának, (ez a jelenlegi Polgármesteri Hivatal), 1956-tól pedig a Bajcsy- Zsilinszky utcában lévő üres laktanyába költöztek. A forradalom viharában szerzett épület 4 évig adott otthont az iskolának.1959/60-ban 15 pedagógus 274 tanulót oktatott 8 tanteremben, 10 tanulócsoportban (váltott délelőtti, délutáni tanítással). Az iskola állandó növekedése a településsel párhuzamosan sürgetően írta elő egy korszerűbb, nagyobb iskola megépítését.


Ez az épület 1960 nyarára el is készült.


Ezzel elérkeztünk lassan 50 éves iskolánk első tanévéhez az 1960/61. tanévhez.


Közben 1959 őszén Sértő Gyuláné megvált az intézménytől.

1960. január 1-jén Baranyai József személyében igen jól felkészült igazgató került a tantestület élére. Ő református kántortanítói oklevéllel és matematika-kémia szakos általános iskolai tanári képesítéssel rendelkezett. Működésének 11 éve alatt az iskola sokat fejlődött. A tanulólétszám 400 fölé, a nevelői pedig 20 fölé emelkedett a hatvanas évek közepére.1961 márciusától az illegálisan szerzett laktanyát már nem használhatta az iskola, csak az új, Arany János utcai épületet. A tantermek délelőtti és délutáni kihasználásával lehetett megoldani a tanítást.


Hiányzott a tornaterem és a műhely is. A napközis csoportok száma 1963-ban már 3.


A hatvanas évek első felében működött a dolgozók általános iskolája is. 4 év alatt mintegy 50 felnőtt szerzett 8 osztályos végzettséget. Az esti tagozat vezetője Boros János tanító volt. 1961/62-ben elkezdődött itt a zeneoktatás is. Ezt Horváth László, a siklósi zeneiskola igazgatója irányította. Később több zenetanár tanított itt.

A hetvenes évek elején a központi iskolán kívül még 8 tagiskola tartozott Harkányhoz. Ezek a következők: Bisse, Túrony, Csarnóta, Terehegy, Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely, Drávacsepely. Így a tanulólétszám ismét emelkedett. 1971. szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel eltávozott az élők sorából az iskola igazgatója: Baranyai József. Utána néhány hónapig Markovics János igazgatóhelyettes látta el a vezetői feladatokat. 1971 végén dr. Vida Sándorné matematika-fizika szakos tanárt nevezték ki igazgatónak. Ő 1984-ig állt ezen az őrhelyen.


A megnövekedett vezetői feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében Kiss József magyar szakos tanárt kinevezték 2. számú igazgatóhelyettesnek 1973. szeptember 1-jén.


Segítette, segíti az iskolában folyó nevelőmunkát a Szülői Munkaközösség is.

A hetvenes évek közepére ismét elodázhatatlanná vált az iskolabővítés. Ezért 1974 nyarán elkezdődött az építkezés. 1976 szeptemberére pedig elkészült az iskola 2. épülete és a tornaterem. Ezzel jelentősen javultak a tárgyi feltételek. 6 új tantermet, 2 műhelyt, szertárakat, irodákat és tanári szobát rendeztek be.

A tornaterembe új, pályakezdő testnevelő tanár is került Hirt János személyében. Ugyanezen az őszön az udvaron elkészült két sportpálya is.

Ekkor mind a 13 tanulócsoport délelőtt járhatott iskolába. 1976-ig voltak napközis termek a Kossuth L. u. 10. szám alatt. Az iskola konyhája 1996-ig ott működött, 1992 és 96 között négy szükségtanterem volt a régi óvoda épületében. 1977-től, illetve 1978-tól az alsó tagozatos gyerekek is bejárnak a központi iskolába Bisse, Túrony, Csarnóta kivételével. Az 1945 és 1978 között megjelent tantervek diktatórikusan egyetlen világnézetet erőszakoltak pedagógusra, tanulóra, tankönyvíróra, a családra és mindenkire, akinek köze volt az iskolához.

1983/84-ben indult be a harmadikosok részére az első angol tagozatos osztály. Ez igen pozitív változás 1983-ban! Visszalépést jelentett viszont, hogy a teljes érdektelenség miatt megszűnt Harkányban a zeneiskolai oktatás. 1984 őszén Dömötör Jánost nevezték ki igazgatónak. Ugyanekkor érkezett ide az első angol szakos tanár is Kiss József Levente személyében.

Közben a tantestület cserélődött, az idősebbek nyugdíjba mentek, s fiatalok jöttek helyükre. 1987 végén vonult nyugalomba Dömötör János akinek a nevéhez több kezdeményezés fűződött. 1988. január 1-je és 1991. augusztus 1-je között nem volt az iskolának kinevezett igazgatója. Megbízott igazgatóként, illetve vezetői joggal felruházott igazgatóhelyettesként Kiss József és Hepp Gyuláné látta el a vezetői feladatokat. 1988-tól oktattak számítástechnikát fakultációs keretek között. 1989-től, a rendszerváltás kezdetétől az iskolában is véget ért a szellemi terror: nem kell erőltetni az ateista világnézetet, szabad hittant tanítani és tanulni, nyugati nyelvet oktatni és igazabb magyar történelmet, főleg a XX. századiról.

1990-ben vonult nyugalomba Markovics János, aki 20 éves korától 60 éves koráig volt ennek az iskolának hűséges pedagógusa, három és fél évtizedig igazgatóhelyettese, mindenese.

Az iskola vezetésében a stabilizáció 1991. augusztus 1-jén következett be. Ekkor a képviselő- testület a tanári kar több mint 90%-ának egyetértésével kinevezte igazgatónak a fiatal- 30 éves- magyar- angol szakos tanárt Kiss József Leventét. Igazgatóhelyettes már 1988 óta Szabóné Csatlós Margit is. Ettől kezdve lett az iskolának először függetlenített, főállású könyvtárosa idősebb Kiss József személyében. A 90-es években többször érkezett angol nyelvterületről anyanyelvi angoltanár is. Jeffrey M. Hay az USA Békeszolgálatának önkéntese, majd Joanna Dingle és Bernadett W. Hawan a Baranya-Devon program tanárai.

1991 óta alkalmaztak logopédust is Nagy Tiborné személyében.

1992-ben már minden évfolyamon megteremtődött a nyugati nyelvek tanulásának a gyakorlati lehetősége. Angolt, németet, horvátot és néhányan még oroszt tanultak ekkor.

Ugyanekkor létesült újból zeneiskolai tagozat Juhász Tibor vezetésével és még három zenetanárral. (Nárai Eszter, Rohály Éva, Szűcs Éva) 1993-ban kezdődött a számítástechnika órarendszerű oktatása.

1994 őszén újabb iskolabővítés kezdődött mintegy 100 millió forintos beruházással. A második iskolaépület padlásterében 6 új tantermet alakítottak ki. A tornatermi öltözők lapos tetején hatalmas tanári szoba, igazgatói iroda, igazgatóhelyettesi iroda, előszoba létesült. Új konyha és ebédlő épült, az átalakítással nagyobb méretű könyvtár jött létre, s felújították a régi épületet is.

1995. augusztus 1-jétől az új igazgatóhelyettes Radosnainé Geosits Györgyi.

A 90-es évek gondja a Nemzeti alaptanterv több változatának megismerése, a bevezetésre való felkészülés és a helyi tanterv megalkotása. Emellett nagy kihívás a magyar iskolaszerkezet megváltozásának következménye is. A harkányi gyerekeket szívesen fogadják megyeszerte a középiskolák, hiszen sokan közülük viszik magukkal az alapfokú nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt is.

A vezető és helyettesének munkáját segítik: a zenei tagozat vezetője, a munkaközösség-vezetők, a szakszervezeti titkár, a Szülői Munkaközösség is, valamint a diákönkormányzat.

Adminisztrátorként dolgozott Alföldiné Gajdacsi Valéria 1981-től 2006-ig, iskolatitkárként Cuba Judit 1989-től. Perecz Anita 1998 óta, Orbán Bernadett 2010 óta segítik az ügyviteli és egyéb feladatok ellátását. 2000. augusztus 1-jétől 2. számú igazgatóhelyettes Marosné Lukács Judit.

2001 áprilisában rendeztünk ünnepi megemlékezést az iskola fennállásának 40. évfordulója alkalmából. Több, mint 400 vendég, volt diák, pedagógus idézte fel azelmúlt évtizedeket. Emlékkönyv és CD is megjelent a jeles évforduló alkalmából.

A zeneiskolai tagozatot 2003 után egy-egy évig Ruff Tamás, majd Ignácz Norbert vezette, 2006 szeptembere óta Nagy Gyula klarinéttanár karnagy a tagozatvezető.

A XXI. század elejére ismét szűknek bizonyult a korábban már kétszer bővített iskola (1976, 1996). Nőtt a tanulók száma, de új feladatok, igények is jelentkeztek: informatika-oktatás, nyelvi labor, hangszeres termek, logopédiai foglalkoztató, stb. Az iskola történetében többször folyt átmenetileg a tanítás a szolgálati lakásban, a régi óvoda épületében (Kossuth Lajos u 10., ahol 1996-ig a konyha is működött), sőt egy évben még az iskolával szemben lévő egykori húsbolt - ma panzió - épületében is. Ezért ismét a bővítés lehetőségein gondolkodtak az iskola és az Önkormányzat vezetői. Erre két ütemben adódott pályázati lehetőség: 2000-ben a tornaterem lapos teteje fölé magas tető került a sorozatos beázások megszüntetése céljából úgy, hogy az oldalfalakat is megemelték, majd hat évvel később a tornaterem padlásterében négy tantermet, egy kistermet és vizesblokkot hoztak létre. A 2006-os bővítéssel egy időben korszerű műanyagra cserélték az 1960-ban és '76-ban épült szárnyak fa ablakait, és sor került az épület akadálymentesítésére, valamint lift is épült. Ugyanekkor alakítottak ki új informatika szaktantermet, nyelvi labort, bővült a könyvtár, és felújították a fizika-kémia előadót, újra parkettázták a tornatermet, ezen felül 12 tanterembe került új bútor. Mindez 155 millió forintba került, ebből 148 milliót pályázaton nyert az Önkormányzat. Meg kell említenünk, hogy az 1960-as első építkezés óta négyszer volt nagyobb bővítés az iskolában (1975-76, 1994-96, 2000, 2006), és minden alkalommal a tanítással párhuzamosan folytak az építkezési munkák, próbára téve ezzel a tanulók, a szülők, és elsősorban a pedagógusok, az iskola vezetői, valamint a technikai dolgozók türelmét és erejét. Az iskola dolgozóit többször segítették az Önkormányzat alkalmazottai és a szülői munkaközösség tagjai a helyreállítás, költöztetés, takarítás munkálataiban.

Kiss József Levente harmadik ötéves igazgatói megbízása lejárt 2006-ban és nem pályázta meg újból az állást, így 2006 - 2011 között az intézmény igazgatója Horváth Tamás történelem szakos tanár volt, aki korábban két ízben is dolgozott az iskolában rövidebb ideig, és maga is harkányi diák volt. Természetes, hogy az eltelt évek alatt többen is nyugdíjba mentek, helyüket fiatalabbak foglalták el, a tanári kar névsorában nyomon követheti az olvasó az ismerős neveket.

2010 újabb fordulópontot jelent az iskola életében: elindult a hatosztályos gimnáziumi tagozat, egyelőre egy hetedik osztállyal. Osztályfőnökük és a tagozat szakmai vezetője a 2011/2011-es tanév során Bakóné Aradi Éva, Kazinczy-díjas magyar-történelem szakos tanár volt, aki korábban sokáig a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója volt. Osztályfőnöki munkáját a 2011/2012-es tanévtől Bába Istvánné vette át. További változásként - megbízott igazgatóként - ismét Kiss József Levente áll az intézmény élén.

Az egykori két kis felekezeti iskola mai utóda már közel félezer tanulót nevel fél száznál is több tanárral. Mai neve: Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Kiemelendő, hogy évtizedek óta kimagasló eredményeket érnek el az iskola tanulói a különböző tanulmányi és sportversenyeken. A zeneiskolások rendszeresen növendékhangversenyt rendeznek minden évben. Szakkörök egészítik ki a tanítási órákon folyó munkát. A hatalmas könyvtár is sok lehetőséget ad. Ugyanígy a napközi otthon is. Szépen, színvonalasan szerepelnek az iskola tanulói a községi, illetve városi ünnepélyeken. Többségük tisztességgel megállja a helyét a középiskolában, afelsőoktatásban, a munkahelyeken. A még a 80-as években kialakult testvériskolai kapcsolat a Vajdaság Orahovicai iskolájával mind a mai napig él, sőt a 2011/2012-es tanév során egy pályázat keretein belül kiemelt jelentőséget is kapott. A gyerekek és a pedagógusok rendszeresen találkoznak, izgalmas sporttalálkozók, színvonalas kulturális bemutatók, hangulatos vacsorák, táncházak, olykor közös táborozások erősítik a barátságot.

Diákjaink többször jártak tanulmányúton Nagy-Britanniában, Németországban, rendszeresen táboroznak a horvát és a magyar tenger partján. Hosszú volt az út 1683-tól a XXI. század elejéig. Ez az összefoglalás csak vázlatos. Az utolsó 50 évről a visszaemlékezések adnak színesebb képet.